Новини

25.09.2012: На 27 и 28 септември в гр. Добрич ще се проведе международна конференция за обобщаване на перспективите за трансфер на образователни иновации

ПРОЕКТ "ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ИМИГРАНТИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” (VALEU)


На 27 и 28 септември 2012 гр. Добрич ще бъде домакин на международна конференция, в която участие ще вземат утвърдени образователни институции от Дания, Португалия, Румъния, Турция и България. Като лектори ще се включат експерти от Международен институт по мениджмънт, Международен колеж, Кулинарна академия HRC (съорганизатор на Lord of the Chefs 2011), Агенция по заетостта и Бюро по труда, Бизнес център-Добрич, Европейски информационен център.

Водеща тема на конференцията е оценка на разработения модел за валидиране на умения и компетенции на имигранти, придобити чрез трудов опит, неформално и самостоятелно учене в сферата на туризма и услугите. Ще бъдат обсъдени и получените резултати от проведени пилотни сесии в България. Моделът се базира на успешните практики на водещи организации с дългогодишен опит в тази посока от Португалия и Дания и има иновативен характер за страни като България, Румъния и Турция. Подобен модел е практически приложим и изключително актуален с оглед най-новите цели на ЕС в областта на образованието и заетостта на икономическото население. Чрез него се създават нови възможности за изграждане на индивидуални пътеки на обучение и признаване на придобити трудови умения и стаж като професионални квалификации. Всичко това гарантира пълноправно интегриране на имигранти на пазара на труда и създава възможности за признаване и надграждане на професионалните им умения.

Споделените експертиза, добър опит и изградени устойчиви партньорски взаимоотношения при разработката на модела и неговото тестване са първата, но най-важна стъпка за подобряване на професионалното обучение в България, Румъния и Турция, за повишаване на неговата гъвкавост, за разнообразяване пазара на труда и за реализиране на положителни ефекти за личностното развитие на населението.

По време на конференцията ще бъдат дискутирани също актуални теми, свързани с развитието на системата за неформално и самостоятелно учене, както и перспективите за валидиране и обучение за възрастни.

През последните десет години оценяването на образованието се превърна в приоритет в националните и европейските политики за образование, обучение и учене. Тъй като успоредно с формалното образование и обучение хората все по-често придобиват знания, умения и компетентности и извън класната стая – чрез неформалното и самостоятелно учене, държавите-членки на ЕС и Европейската комисия подчертават необходимостта да се признават и оценяват всички резултати от ученето, независимо къде и кога се провежда то. Един балансиран подход към оценката на ученето би позволил на гражданите да подобрят своята реализация на пазара на труда, да се чувстват уверени в своите професионални компетентности и да станат по-мобилни. Валидирането на неформалното и самостоятелно учене би улеснило по-нататъшното включване на хората в процесите на усвояване на нови знания и умения, т. е. в ученето през целия живот.

Валидирането на резултатите от неформалното и самостоятелното учене е една нова и развиваща се дейност. В практиките на много европейски страни все още са в процес на изясняване методиките, механизмите и инструментариума на тази дейност, както и целите и отговорностите на институциите. Разпространяването на информация за опита на някои европейски страни е полезно за заинтересованите лица, за работодателите и обучаващите институции, които се очаква да се включат в дейностите по валидиране на неформалното и самостоятелно учене в България.

Повече информация за предстоящите дейности по проекта и модела за валидиране може да бъде получена от Международен институт по мениджмънт: гр. Добрич 9300, ул. „България” 3, Тел: 058 655620, Факс: 058 607865, ел. поща: value.project@abv.bg.

Настоящият документ се издава в рамките на проект № 2010-1-BG1-LEO05-03082, "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз” (VALEU).Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Този документ отразява само вижданията на неговия автор и Комисията не нови отговорност за използването на съдържащата се в него информация.  

 09.07.2012: Иновативният модел за валидиране на резултатите от неформално и самостоятелно учене в сферата на туризма и услугите, разработен в рамките на международен проект, бе оценен високо и от заинтересованите страни в Турция

ПРОЕКТ "ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ИМИГРАНТИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” (VALEU)


На 6 юли 2012 г. в гр. Измир беше проведен национален информационен семинар в рамките на проект "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз" (VALEU). Представители на водещата организация – Международен институт по мениджмънт, гр. Добрич - и на другия български партньор – Центърът за професионално обучение към Международен колеж, гр. Добрич – запознаха участниците в събитието с целите и дейностите на проекта и с основните изводи от проведените до сега изследвания. Основната цел на събитието, обаче, бе да бъде представен на заинтересованите страни в южната ни съседка разработения в рамките на проекта модел за валидиране на умения и компетентности в сферата на туризма и услугите, придобити чрез неформално или самостоятелно учене. В частност моделът дава възможност за валидиране и на квалификации, получени чрез трудов стаж. Той е насочен основно към имигранти, но в дългосрочен план е приложим за всички граждани на съответната държава и може да допринесе за изграждането на ефективна интегрирана система за валидиране на неформалното и самостоятелното учене на национално ниво.

В семинара участваха представители на институции, предоставящи професионално обучение, които са пряко заинтересовани от изграждането на ефективни процедури за валидиране. В събитието активно се включиха и представители на регионалния инспекторат по образованието в Измир, както и техните колеги от Регионалния инспекторат по образованието – гр. Добрич. В рамките на семинара бяха предложени добри практики и бе повишена осведомеността на органите, които се очаква да подпомагат създаването, администрирането и мониторинга на система за валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелно учене в Турция. Същевременно изпълняващите проекта организации имаха възможност да обсъдят резултатите и изводите от пилотните сесии по валидиране с тези ключови участници в процесите на учене през целия живот и да получат ценна обратна връзка и препоръки.

По време на семинара беше обсъдена системата на професионално образование в Турция. Бяха дискутирани възможностите за валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелното учене и перспективите за изграждане на интегрирана система за валидиране. Специално внимание бе обърнато на актуалното национално законодателство и на нуждите от законодателни промени с оглед въвеждането на ефективни процедури по валидиране.

В деветия си План за развитие (обхващащ периода 2007-2013 г.) Турция си поставя за цел да изгради конкурентоспособна икономика и информационно общество, както и да завърши процеса на изпълнение на условията за членство в Европейския съюз. Няколко от направленията за развитие, които този план посочва като приоритетни, подчертават нуждата от насърчаване на ученето през целия живот и в частност неформалното и самостоятелно учене. Участието на работоспособното население в ученето през целия живот се възприема като една от основните стратегии за повишаване уменията и професионалната пригодност на работната сила в съответствие с изискванията на бързо развиващите се икономика и трудов пазар. В настоящия момент процентът на работоспособното население, което участва в някаква форма на учене през целия живот, е далеч под средното за ЕС. В тази връзка, създаването на възможности за валидиране на неформалното и самостоятелното учене в Турция ще подпомогне усилията за повишаване качеството на човешките ресурси и конкурентоспособността на икономиката. Валидирането обаче се очаква да среща и много трудности, характерни за цялата система на ученето през целия живот в Турция, като например недостатъчно развита инфраструктура в обучаващите институции, липса на достатъчно висококвалифициран персонал и обучители, недостатъчна финансова подкрепа за учещите от страна на държавата и бизнеса и липса на ефективно партньорство между местните власти, институциите, предоставящи професионално обучение, и социалните партньори. В южната ни съседка е силно изразена и нуждата от координирани усилия за създаване на култура на учене през целия живот, включително посредством кампании, повишаващи осведомеността на гражданите относно възможностите и предимствата на неформалното и самостоятелното учене.

Домакините от Икономическия университет в Измир представиха детайлно изследване на нагласите и възможностите за валидиране сред местната имигрантска общност. Тъй като Измир е третия по големина град в Турция и е едно от най-големите търговски пристанища на страната, той е предпочитана дестинация за имигранти. По данни на Турския статистически институт, в провинция Измир пребивават над 18 000 имигранти. За много от тях туризмът и услугите са приоритетни сектори за професионална реализация. По време на събитието беше представен и румънския опит с валидиране на неформално и самостоятелно учене в колежа Розети в Констанца.

Проектът "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз" (VALEU) е финансиран от Секторна Програма „Леонардо да Винчи: Трансфер на Иновации”. Очаква се дейностите по него да бъдат финализирани през ноември 2012 г. В проекта участват две турски партньорски организации – Икономическият университет в Измир и Университетът в Мугла.

Повече информация за предстоящите в рамките на проекта дейности и модела за валидиране може да бъде получена от Международен институт по мениджмънт: гр. Добрич 9300, ул. „България” 3, Тел: 058 655620, Факс: 058 607865, ел. поща: value.project@abv.bg.

Настоящият документ се издава в рамките на проект № 2010-1-BG1-LEO05-03082, "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз” (VALEU). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Този документ отразява само вижданията на неговия автор и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

 02.07.2012: Иновативният модел за валидиране на резултатите от неформално и самостоятелно учене в сферата на туризма и услугите, разработен в рамките на международен проект, бе представен и в Румъния

ПРОЕКТ "ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ИМИГРАНТИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” (VALEU)

На 29 юни 2012 г. на представители на лицензирани центрове за професионално обучение в Румъния беше представен пилотен модел за валидиране на умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене в сферата на туризма и услугите, в това число такива, придобити чрез трудов стаж. Моделът е разработен в рамките на проект "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз” (VALEU). Той е особено приложим за граждани на трети страни, но може да подпомогне и развитието на практика по валидиране за всички целеви групи на национално ниво. Моделът бе представен от управляващата проекта българска организация - Международен институт по мениджмънт и нейния български партньор - Центъра за професионално обучение към Международен колеж, гр. Добрич. Това стана в рамките на национален информационен семинар, проведен в гр. Констанца.

Представителите на водещата организация запознаха участниците с резултатите от изследванията, проведени в рамките на проекта. Екипът на Гимназия „Овидиус” представи  изводите от своите проучвания в областта на валидирането в Румъния. Тези презентации предизвикаха дискусия, в рамките на която бяха набелязани общите за Румъния и България тенденции и проблеми в областта на признаването на резултатите от неформалното и самостоятелното учене и на компетентностите, придобити чрез трудов стаж. Беше отбелязано, че валидирането на придобити извън класната стая компетентности в сферата на туризма е особено актуално в Румъния поради големия брой румънски граждани, заети в този сектор в Испания и Италия. Тези лица биха получили достъп до по-добре платени работни места, в случай че уменията, които са придобили по време на трудовия си стаж, бъдат признати и сертифицирани. Представители на три професионални гимназии и един професионален колеж от Констанца обсъдиха с участниците спецификата на професионалното образование в Румъния и бъдещите перспективи за въвеждане на система за валидиране на умения, придобити извън класната стая.

На семинара присъстваха представители на Регионалния инспекторат по образованието - гр. Добрич и на Инспектората по образованието - Констанца. Тяхното участие бе високо оценено от всички партньори, тъй като тези институции са не само заинтересовани страни по проекта, но са и сред органите, които имат пряко отношение към валидирането на резултатите от неформалното и самостоятелно учене. Въпреки наличието на някои проблеми и възможности, специфични за северната ни съседка, участниците в дискусията заключиха, че подобни съвместни инициативи, общи подходи и обмен на опит и добри практики в сферата на валидирането изключително много подпомагат процеса на изграждане на ефективни национални системи за валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелното учене.

По време на семинара беше засегната и темата за интеграцията на имигрантите в област Констанца. Беше предоставена информация относно проекти за имигранти, изпълнявани на местно ниво. Поради необходимостта да бъде прилагана общата европейска миграционна политика, в Румъния и в частност в Констанца са създадени специални центрове за информиране на имигранти, където се предоставят информация и консултантски услуги, с цел превенция на дискриминацията и улесняване на достъпа на имигрантите до обществени услуги. Като добра практика беше представена дейността на Центъра за имигранти в гр. Констанца.

Семинарът, който беше предшестван от пилотна сесия по валидиране, организирани от екипа на Международен колеж в гр. Добрич, даде възможност на българските организации да споделят опит и наблюдения от тези първи стъпки за валидиране в сферата на туризма и да дадат препоръки за по-нататъшно оптимизиране на процеса. От своя страна те самите имаха възможност да получат препоръки за подобрения, които могат да приложат в рамките на втората сесия по валидиране.

Проектът "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз" (VALEU) е финансиран от Секторна Програма „Леонардо да Винчи: Трансфер на Иновации”. Дейностите по него ще продължат до ноември 2012 г. Повече информация за предстоящите в рамките на проекта дейности и модела за валидиране може да бъде получена от Международен институт по мениджмънт: гр. Добрич 9300, ул. „България” 3, Тел: 058 655620, Факс: 058 607865, ел. поща: value.project@abv.bg.


Настоящият документ се издава в рамките на проект № 2010-1-BG1-LEO05-03082, "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз” (VALEU). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Този документ отразява само вижданията на неговия автор и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

 20.06.2012: В гр. Добрич се проведе национален информационен семинар за представяне на иновативен модел за валидиране на резултатите от неформално и самостоятелно учене в сферата на туризма и услугите, разработен в рамките на международен проект

ПРОЕКТ "ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ИМИГРАНТИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” (VALEU)


На 19 юни 2012 г. в гр. Добрич се проведе национален информационен семинар за представяне на модел за валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелно учене в сферата на туризма и услугите, разработен от международен екип в рамките на проект "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз" (VALEU). Управляващата проекта организация - Международен институт по мениджмънт, гр. Добрич - информира участниците за целите на проекта, представи реализираните и предстоящи дейности и обобщи резултатите от проведените в рамките на проекта изследвания. Вторият български партньор в проекта - Центърът за професионално обучение към Международен колеж, гр. Добрич - представи по-подробно самия модел за валидиране и прилежащите документи. Моделът дава възможност за валидиране на компетентности, получени чрез неформално обучение или трудов стаж. Той е насочен основно към граждани на трети страни, но е разработен така, че да може да бъде адаптиран за нуждите на българските граждани.

В семинара взеха участие представители на Регионалния инспекторат по образованието, гр. Добрич и на центрове за професионално обучение. Всички участници изразиха надежда, че тази инициатива ще ускори процеса по изграждане на интегрирана система за валидиране на неформалното и самостоятелното учене и ще предостави добри практики за въвеждане на ефективни процедури в тази посока и в България.

Изпълняващите проекта български организации представиха резултатите и изводите от проведеното в Добрич пилотно обучение по валидиране за представители на центрове за професионално обучение и на регионалните инспекторати по образованието. Бяха обсъдени и резултатите от първата пилотна сесия за валидиране, в рамките на която на имигранти беше предоставена възможността да валидират умения и компетентности в сферата на туризма и услугите, които са получили чрез трудов стаж и неформално обучение. Екипът по проекта приветства настоящото събитие като изключително ценна възможност да проучи мнението и оценката на ключови институции, имащи отношение към процесите на валидиране на местно и регионално ниво, и да получи обратна връзка относно качеството и ефективността на модела и на проведеното обучение. Обективната оценка на постигнатото до този момент, направена от основни заинтересовани от темата лица, е особено важна с оглед предстоящото провеждане на втора пилотна сесия по валидиране в гр. Добрич.

Участниците обсъдиха и системата на професионалното образование в България. Бяха дискутирани възможностите за валидиране на неформалното и самостоятелното учене, както и трудностите, които се биха могли да възникнат при изграждането  и въвеждането на интегрирана система за валидиране в България. Обсъдена бе и нуждата от промени в националното законодателство с оглед създаването на оптимални условия за ефективно валидиране на умения и компетентности, получени извън класната стая.

Всички участници изразиха мнение, че подобни инициативи са изключително актуални в настоящия момент. Очаква се валидирането да стане един от основните приоритети на европейката политика в сферата на ученето за възрастни. Според приетата в края на 2011 г. Резолюция на Съвета относно обновената европейска програма за учене за възрастни, в Европейския съюз възможностите за валидиране все още се използват прекалено рядко. Резолюцията приканва страните членки да изградят функциониращи интегрирани системи за валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелното учене и да насърчат използването им от лица от всички възрастови групи и с всякакви квалификационни нива.

Понастоящем в България потенциалът за развитие на ученето за възрастни (в т.ч. и на валидирането на резултатите от неформално обучение и самостоятелно учене) далеч не е използван до край. Поставената от Европейския съюз цел е до 2020 г. 15% от лицата на възраст от 25 до 64 г. да бъдат включени в процесите на учене през целия живот. През 2011 г. това ниво в Европейския съюз е едва 8.9%. По данни на Евростат за 2011 г. в България то е най-ниското сред всички страни членки – само 1.2%. Обезпокоителен е и фактът, че вместо да се подобрява, ситуацията се е влошила в сравнение с периода 2008-2009 г., когато този процент е малко по-висок (1.4%), въпреки че България и тогава е на незавидното последно място в Европейския съюз. Предвид тази тенденция са необходими допълнителни усилия за насърчаване участието на българските граждани в неформални и самостоятелни форми на учене. Предоставянето на възможности за признаване на умения, придобити по този начин, е едно от най-подходящите средства за постигането на тази цел.

Проектът "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз" (VALEU) е финансиран от Секторна Програма „Леонардо да Винчи: Трансфер на Иновации”. Работата по проекта ще продължи до ноември 2012 г.

Повече информация за предстоящите в рамките на проекта дейности и модела за валидиране може да бъде получена от Международен институт по мениджмънт: гр. Добрич 9300, ул. „България” 3, Тел: 058 655620, Факс: 058 607865, ел. поща: value.project@abv.bg.


Настоящият документ се издава в рамките на проект № 2010-1-BG1-LEO05-03082, "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз” (VALEU). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Този документ отразява само вижданията на неговия автор и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.